Tutkimus- ja kehittämispalvelut

Ediva toteuttaa tilauksesta erilaisia tutkimuksia, selvityksiä ja kehittämishankkeita. Meillä on kokemusta sekä valtakunnanlaajuisten selvitysten ja tutkimusten toteuttamisesta että paikallisista työnkehittämishankkeista. Olemme olleet mukana myös useiden kuntien vasuprosesseissa ja tukeneet kuntia muun muassa kuntavasun uudistamisessa ja vasupohjaisten suunnittelu- ja arviointivälineiden kehittämisessä.

Edivan tutkimus- ja kehittämistoiminnan referenssit

Taipalsaaren varhaiskasvatussuunnitelman uudistamishanke

Taipalsaaren kunnan sivistyslautakunta valitsi tarjouskilpailun pohjalta Edivan toteuttamaan kunnan varhaiskasvatussuunnitelman uudistamishankeen, joka käynnistyy kesäkuussa 2013. Projektin päätavoitteena on uudistaa/ laatia Taipalsaaren kunnan varhaiskasvatussuunnitelma syksyn 2013 – kevään 2014 aikana.

Projektiin sisältyy myös varhaiskasvatuksen suunnittelukäytäntöjen ja –työvälineiden kokonaisvaltaisempi arviointi ja kehittäminen kaikilla suunnittelun eri tasoilla: kunnan varhaiskasvatussuunnitelma, yksiköiden varhaiskasvatussuunnitelma, ryhmätason suunnittelu ja lapsikohtainen suunnittelu. Lisäksi projektin aikana tarjotaan koko henkilöstölle koulutusta varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen ammatillisuuden ja suunnittelukäytäntöjen vahvistamiseksi. Hankkeesta vastaa Edivassa KT Sanna Parrila.

Intohimoa työhön -hanke 2012-2014

Edivan on mukana Kirkkonummen varhaiskasvatuksen Intohimoa työhön -hankkeessa yhteistyössä Verven ja Omnian kanssa. Intohimoa työhön -hankkeen tavoitteena on yhteistyössä eri toimijoiden kanssa etsiä sellaisia johtamisen ja toiminnan rakenteita ja työkaluja, joilla kehitetään varhaiskasvatuksen johtamista ja laatua sekä lisätään työhyvinvointia. Tuloksina ovat paremmat varhaiskasvatuspalvelut, vetovoimainen työ ja motivoitunut, hyvinvoiva työyhteisö.

Tämän seurauksena myös sairauspoissaolot vähenevät ja rekrytoinnissa onnistutaan nykyistä paremmin. Edivan kehitysjohtaja Sanna Parrila on vastannut hankkeeseen sisältyneen Kontekstuaalisen johtamisen -prosessikoulutuksen toteuttamisesta. Koulutusprosessi sisälsi 10 lähiopetuspäivää ja niihin kytkeytyviä ennakkotehtäviä, joiden kautta tarkasteltiin johtamisen rakenteita ja menetelmiä sekä kirkastettiin johtajan roolia henkilöstön oppimisen ja hyvinvoinnin edistäjänä.

Tutkimus työaikalain vaikutuksista perhepäivähoidossa

Perhepäivähoitajat ovat siirtyneet työaikalain piiriin 1.8.2011 voimaan tulleen lainmuutoksen myötä. Kunnissa on jouduttu miettimään tämän johdosta uudenlaisia järjestelyjä ja perhepäivähoidon organisointia työaikalain asettamiin haasteisiin vastaamiseksi.

Ediva Oy:n Kirsi Alilan 2012 keväällä toteuttaman, 15 kuntaan suuntautuvan tutkimuksen tavoitteena oli saada tietoa työaikalakiin siirtymisen synnyttämistä työkäytännöistä sekä näiden käytäntöjen vaikutuksista lapsiin, vanhempiin, hoitajaan ja esimieheen sekä varhaiskasvatuspalveluun. Tutkimuksen tarkoituksena oli myös tuottaa arvioinnin työkalu perhepäivähoidon työaikalain vaikutuksiin. Tutkimuksen tulokset esiteltiin Edivan ja Verven järjestämässä Perhepäivähoidon kehittämisseminaarissa 5.-6.6.2012 Oulussa.

Kuopion kaupungin päivähoidon organisaation uudistaminen

Ediva Oy: Kirsi Alila valmisteli kevään 2012 aikana Kuopion kaupungin toimeksiannoksi kuntaan päivähoidon uutta organisaatiota. Uuden organisaation valmistelussa kuultiin monipuolisesti varhaiskasvatuksen henkilöstöä ja esimiehiä sekä virkamiesjohtoa. Hankkeen yhteydessä toteutettiin myös vaikutusten ennakkoarviointi koskien laadittuja organisaatiovaihtoehtoja.

Tutkimus perhepäivähoidon lapsen vasuista

Ediva toteutti vuonna 2011 kuuteen kuntaan sijoittuvan tutkimuksen nimellä ”Mitä lapsen vasuihin kirjautuu perhepäivähoidossa”. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten eri kuntien perhepäivähoidon lapsen vasulomakkeet eroavat toisistaan ja miten erot näkyvät vasujen sisällöissä. Lisäksi tutkittiin millainen rooli hoitajalla, vanhemmilla ja lapsilla on lapsen vasujen laatimisessa sekä millaisia asioita perhepäivähoitolasten vasuihin kirjautuu. Tavoitteena oli myös selvittää miten kirjaukset ovat hyödynnettävissä perhepäivähoitoiminnan ja toimintaympäristön suunnittelussa. Tutkimustulokset esitettiin Edivan ja Verven järjestämässä perhepäivähoidon kehittämisseminaarissa, Helsingissä 10.-11.5.2011. Tutkimuksen toteuttamisesta Edivassa vastasi KM Kirsi Alila ja KT Sanna Parrila.

LapsiKuopio II -hanke

Ediva oli mukana LapsiKuopio II –hankkessa (2010-2012), joka oli osa lasten ja perheiden hyvinvointipalvelujen kehittämishanketta Itä- ja Keski-Suomessa. LapsiKuopio II -hankkeen tavoitteena oli vakiinnuttaa varhaisen tuen palvelumalli ja sen ohjaustoiminta osaksi monialaisia palveluja sekä kehittää arviointi- ja seurantamenetelmiä varhaisen tuen toteutumisen arviointiin asiakas- ja palvelutasolla. Ediva Oy:n Kirsi Alila osallistui hankkeen arviointisuunnitelmaan laatimiseen syksyllä 2010 sekä toteutti vuoden 2011 aikana hankkeessa kehitettyjen erilaisten varhaisen tuen toimintamallien arviointeja. Hankkeessa kehitettiin myös erilaisia arviointi- ja seurantamenetelmiä Kuopion kaupungin pysyvään käyttöön sekä ohjattiin arviointimenetelmien käyttöä.

VEKA-hanke

Ediva Oy:n kehitysjohtaja KT Sanna Parrila toimi kehittämisasiantuntijana Oulun kaupungin varhaiserityiskasvatuksen kehittämishankkeessa (VEKA), joka alkoi joulukuussa 2010 ja päättyi vuoden 2011 lopussa. Hankkeen tavoitteena oli luoda suunnitelma Oulun kaupungin varhaiserityiskasvatuksen rakenteiden ja toimintakäytäntöjen uudistamiseksi. Hankkeeseen sisältyi kymmenen työkokousta, joiden aikana analysoitiin olemassa olevien varhaiserityiskasvatuksen rakenteiden ja toimintakäytäntöjen toimivuutta, suunniteltiin, toteutettiin ja arvioitiin uuteen toimintakonseptiin kuljettavia kehittämiskokeiluja sekä laadittiin pidemmän aikavälin suunnitelma Oulu varhaiserityiskasvatuksen toimintakonseptin uudistamiseksi ja kehittämiseksi.

Lysti-hanke

Ediva toteutti vuosien 2009- 2010 aikana yhteistyössä Oulun seudun yksityisten päiväkotien, Verven ja Nextimen kanssa Lysti- hankeen, jonka tavoitteena oli kehittää asiakkaiden osallisuutta päivähoidossa. Hankeen rahoittajatahona toimi Tekes. Kehittämisessä hyödynnettiin nykyteknologiaa, jonka avulla pyrittiin luomaan internet-pohjainen työväline, joka mahdollistaa tehokkaan ja sujuvan tiedon vaihdon vanhempien ja päiväkodin välillä sekä erilaisten lasta (lasten vasut, oppimispäiväkirjat, päiväraportit, valokuvat…) ja päiväkodin toimintaa kuvaavien dokumenttien tallentamisen yhteiseen järjestelmään, jota sekä asiakkaat että henkilöstö voivat sujuvasti käyttää mistä tahansa.

Hankkeen alkuun sisältynyt kehitystarveanalyysi tuotti tärkeää tietoa siitä, miten vanhemmat ja henkilöstö kokevat osallisuuden ja mitkä ovat osallisuuden keskeisimmät kehittämistarpeet. Tämän tiedon pohjalta kehitettiin mm. uudet toimivat työvälineet ja käytännöt lapsen päivähoidon aloitusvaiheeseen, lapsikohtaiseen havainnointiin ja lapsen vasun laatimiseen. Hankkeen aikana kehitetyt työvälineet ja toimintamallit ovat herättäneet kiinnostusta varhaiskasvatuksen kentällä laajemminkin. Hankkeen toteuttamisesta Edivassa vastasi KT Sanna Parrila.