Koulutuspalvelut

Ediva tarjoaa asiantuntevaa ja monipuolista varhaiskasvatusalan ja päivähoidon koulutusta. Koulutuksissa panostamme tutkimustiedon ja varhaiskasvatuksen arkitodellisuuden väliseen jatkuvaan vuoropuheluun. Keskeistä on synnyttää yhteistä keskustelua ja avata uusia perusteltuja näkökulmia varhaiskasvatuksen osaamisen ja kehittämisen tueksi.

Yhteinen keskustelu tarjoaa oppimisen mahdollisuuksia sekä kouluttajalle että koulutettaville. Kouluttajaresursseihimme kuuluu varhaiskasvatusalan parhaita asiantuntijoita eri puolilta Suomea. Tarjoamme tilauskoulutusta joko yksittäisinä päivinä tai pidempinä koulutusprosesseina, jotka räätälöimme aina tarpeidenne ja toiveidenne mukaan.

Ajankohtaiset koulutukset

Pedagoginen johtaminen varhaiskasvatuksessa -prosessikoulutus

Koulutus on suunnattu kaikille varhaiskasvatuksen esimiestyössä toimiville. Koulutus antaa uusia näkökulmia ja käytännön valmiuksia eri varhaiskasvatusmuotojen johtamiseen, arviointiin ja kehittämiseen. Koulutuksen keskeisenä tavoitteena on lisätä osallistujien valmiuksia toteuttaa pedagogista johtamista tavoitteellisena ja suunnitelmallisena henkilöstön oppimisen johtamisena. Arviointi on oppimisen ja kehittymisen edellytys.

Koulutuksessa tarkastellaan myös kohdennetusti arvioinnin merkitystä osana pedagogisen johtamisen prosessia sekä annetaan osallistujille valmiuksia vasuarvioinnin suunnitteluun ja toteuttamiseen eri tasoillaan. Koulutuksena aikana osallistujat saavat konkreettisia työvälineitä pedagogisen johtamisen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Tiimivastaavien valmennusohjelma

Tiimivastaavien valmennusohjelman keskeisenä tavoitteena on vahvistaa tiimivastaavien osaamista oman tiiminsä pedagogisena vastuuhenkilönä. Jokaisella kasvattajalla on ammatillinen vastuu edistää toiminnallaan jokaisen lapsen hyvinvointia ja oppimista. Tiimivastaavan tehtävänä on vastata siitä, että tiimin sisällä on yhteinen käsitys, miten toimimalla lasten hyvinvointi ja oppiminen parhaalla mahdollisella tavalla toteutuu.

Tämä edellyttää varhaiskasvatustyön muutoksen näkyväksi tekemistä sekä oman tiimin arkityössä näkyvien oppimisen paikkojen tunnistamista ja niihin reagoimista. Sekä työtiimin että yksittäisten työntekijöiden käytännön työssä näkyvien oppimisen paikkojen tunnistaminen, käsittely ja niiden muuttaminen suunnitelmalliseksi kehittämistoiminnaksi on jatkuvan oppimisen, työhyvinvoinnin ja varhaiskasvatuksen laadun kannalta keskeistä.

Vasupohjainen toiminnan suunnittelu ja arviointi

Koulutuksen tavoitteena on kirkastaa valtakunnallisen vasun merkitystä varhaiskasvatusta ohjaavana asiakirjana sekä avata varhaiskasvatustyön muutosta ryhmämuotoisesta päivähoidosta vasupohjaiseen varhaiskasvatukseen. Keskeistä on konkretisoida, miten eri tasoilla laaditut vasuasiakirjat saadaan ohjaamaan varhaiskasvatuksen toimintaa ja toiminnan suunnittelua arjessa.

Koulutuksessa jäsennetään, miten toimiva suunnitteluprosessi etenee ja minkälaista osaamista sen eri vaiheissa tarvitaan. Koulutuksen yhteydessä esitellään myös konkreettisia työvälineitä vasupohjaisen suunnittelun ja arvioinnin toteuttamiseksi.

Arviointiosaaminen varhaiskasvatuksessa

Koulutuksen tarkoituksena on perehdyttää osallistujat varhaiskasvatuksen arvioinnin perusteisiin ja lähtökohtiin sekä antaa valmiuksia arvioinnin suunnitteluun, arviointimenetelmien kehittämiseen ja arvioinnin toteuttamiseen sekä kunta että yksikkötasolla. Koulutuksessa avataan kohdennetusti vasuarvioinnin toteuttamista eri tasoillaan sekä esitellään konkreettisia vasupohjaisen arvioinnin työvälineitä. Koulutuksessa tarkastellaan myös lasta arvioitsijana ja arvioinnin kohteena sekä vanhempien toteuttamaan arviointiin liittyviä kysymyksiä.

Pienryhmätoiminnan monet kasvot

Koulutuksessa avataan pienryhmätoiminnan teoreettista perustaa ja erilaisia käytännön toteutusmuotoja. Lähtökohtana on kirkastaa ja konkretisoida miksi ja miten pienryhmätoimintaa tulisi toteuttaa jotta se edistäisi, eikä estäisi lasten hyvinvointia ja oppimista.

Muuttuva varhaiskasvatus ja työhyvinvoinnin haasteet

Koulutuksen tavoitteena on avata työhyvinvoinnin käsitettä ja erilaisia lähestymistapoja sekä tarjota keinoja työhyvinvoinnin yhteisölliseen ja yksilölliseen kehittämiseen. Työhyvinoinnin tarkastelu kytketään varhaiskasvatustyön ja ammatillisuuden muutokseen sekä johtamisen toimintamalleihin ja rakenteisiin.

Kasvun ja oppimisen tuki varhaiskasvatuksessa

Koulutuksessa pohditaan varhaisen tuen sisältöjä ja merkitystä varhaiskasvatustyössä sekä tutustutaan tuen toteutukseen ja arviointiin varhaiskasvatuksessa. Varhaisen tuen rinnalla avataan tuen kolmiportaisuuteen liittyvää käsitteistöä uuden perusopetuslain ja esiopetussuunnitelman perusteiden sisältöjen mukaisesti.

Lapsen arki ja vuorovaikutus varhaiskasvatuksessa: tutkimustiedosta arjen kehittämiseen

Koulutuksessa avataan varhaiskasvatustyön muutosta ryhmämuotoisesta päivähoidosta yksilölähtöiseen varhaiskasvatukseen sekä konkretisoidaan uusimman varhaiskasvatuksen tutkimustiedon valossa hyvän arjen elementtejä lapsen hyvinvoinnin ja oppimisen edistämiseksi.

Varhaiskasvatusympäristön arviointi ja kehittäminen

Koulutuksessa tarkastellaan varhaiskasvatusympäristöä laaja-alaisesti fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten tekijöiden sekä pedagogisen työorientaation kokonaisuutena sekä esitellään konkreettisia työvälineitä varhaiskasvatusympäristön arvioinnin ja kehittämisen pohjaksi.

Pedagoginen havainnointi ja dokumentointi

Koulutuksessa avataan pedagogisen havainnoinnin ja dokumentoinnin käsitteitä ja toteuttamista kasvattajan pedagogisen toiminnan lähtökohtana. Koulutus valottaa havainnointia ja dokumentointia varhaiskasvatustyön lapsilähtöisen suunnittelun, toteuttamisen, arvioinnin ja kehittämisen perustana.